Permisos

AM Ciclomotor

Edat mínima 15 anys, no obstant fins als 18 anys no es poden transportar passatgers.

Vehicles que autoritza a conduir :

Ciclomotors de dues o tres rodes i quadricicles lleugers.
Autoritza arrossegar un remolc o semiremolc que la seva MMA no superi el 50% del pes en buit del mateix vehicle.

PROVES A REALITZAR :

Teòric específic 20 preguntes 2 errors permesos.
Examen de maniobres a circuit tancat.

Vídeo i croquis  de les maniobres a realitzar permís AM.

A1 Motocicleta
Edat mínima per l’obtenció 16 anys
Vehícles que autoritza a conduir :
Motocicletes :
Cilindrada màxima de 125 Cm3 “ cubicos”
Potència màxima 11 Kw.
Relació potencia/pes màxima de 0,1 kw/kg
Vehícles de tres rodes i quadricicles de motor que la seva potència máxima no exedeixi dels 15 kw.
Autoritza arrossegar un remolc o semiremolc que la seva MMA no superi el 50% del pes en buit del propi vehícle.
Vehícles per persones de movilitat reduïda
La obtenció del permís A1 implica la concessió del AM

PROVES A REALITZAR :
Teòric de normes ( Si no posseix el B , 30 Preguntes, 3 errors )
Teòric específic ( Qüestionari de 20 preguntes, 2 errors )
Exàmen maniobres en circuit tancat.
Exàmen de circulació en víes obertes al trànsit.

Autoritza per conduir motocicletes amb una cilindrada màxima de 125cm3, potència màxima de 11kW i una relació potencia/pes màxima de 0,1 kw/kq i tricicles de motor la potència màxima del qual no excedeixi de 15kW.
Edad mínima: 16 años cumplidos.
PROVES A REALITZAR:
TEORIC DE NORMES (SI NO POSEIX EL “B”) (30 PREGUNTES/3 ERRORS)
TEORIC ESPECIFIC (20 PREGUNTES/2 ERRORS)
EXAMEN DE MANIOBRES
EXAMEN DE CIRCULACIO
L’obtenció del permís A1 implica l’obtenció del permís AM
El permís de la classe A1 tindrà un període de vigència de deu anys mentre el seu titular no compleixi els seixanta-cinc anys i de cinc anys a partir d’aquesta edat.
A2 Motocicleta
Edat mínima per l’obtenció 18 anys
Vehícles que autoritza a conduir :
Motocicletas :
Potència máxima de 35 Kw.
Relació potencia/pes màxima de 0,2 kw/kg
No derivades d’un vehícle amb més del doble de la seva potencia.
Vehícles de tres rodes i quadricicles de motor que la seva potència máxima no exedeixi dels 15 kw.
Implica la concessió del permís A1
La obtenció del permís A2 autoritza a conduir els vehícles equivalents al permís AM
Vehícles per persones de mobilitat reduïda.

PROVES A REALITZAR :
Teòric de normes ( Si no posseix el B , 30 Preguntes, 3 errors )
Teòric específic ( Qüestionari de 20 preguntes, 2 errors )
Exàmen maniobras en circuit tancat.
Exàmen de circulació en víes obertes al trànsit.

Autoritza per conduir motocicletes amb una potència màxima de 35 kw i una relació potencia/pes màxima de 0,2 kw/ kg i no derivades d’una motocicleta amb mes del doble de la seva potència.
EdaT mínima:  18 anys complerts.
PRORVES A REALITZAR:
TEORIC DE NORMES (SI NO POSEIX EL “B”) (30 PREGUNTES/3 ERRORS)
TEORIC ESPECIFIC (20 PREGUNTES/2 ERRORS)
EXAMEN DE MANIOBRES
EXAMEN DE CIRCULACIO
L’obtenció del permís de la classe A2 implica la concessió del de la classe A1.
El permís de la classe A2 tindrà un període de vigència de deu anys mentre el seu titular no compleixi els seixanta-cinc anys i de cinc anys a partir d’aquesta edat.
COTXE – TURISME
B Cotxe
Edat mínima 18 anys
Vehícles que autoritza a conduir :
Automòbils que la seva MMA no exedeixi de 3500 kg que estiguin dissenyats pel transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Poden arrossegar un remolc de MMA no superior als 750 kg.
Conjunts de vehícles composts per un vehícle tractor dels que autoritza el permís B y un remolc que la seva MMA exedeixi de 750 kg sempre i que la MMA del conjunt no superi els 4250 kg.
Vehícles de tres rodes y quadricicles de motor. Fins als 21 anys no podran exedir el 15 kw.
Ciclomotors de dos o tres rodes i quadricicles lleugers.
Vehícles per persones de mobilitat reduïda.
Vehícles especials agrícoles autopropolsats o conjunts del mateixos.
Vehícles especials no agrícolas o conjunts dels mateixos :
MMA no superior a 3500 kg
Si transporten persones el seu número inclòs el conductor no podrá exedir de nou.
NO implica la concessió dels permisos AM, A1, A2 o A
Amb una antiguitat del permís B superior als 3 anys, permet conduir dintre del territorio nacional les motocicletes que autoritza el permís A1, fins a 125cm3.
Proves a realitzar:
Exàmen Teòric (si no es te el Permis A1, A2 )
Exàmen de Circulació.

 

Autoritza per conduir els següents vehicles:
Automòbils la massa autoritzada dels quals no excedeixi de 3500 kg que estiguin dissenyats i construïts per al transport de no més de vuit passatgers a més del conductor. Aquests automòbils podran portar enganxat un remolc la massa màxima del qual autoritzada no excedeixi de 750 kg.
Conjunts de vehicles acoblats compostos per un vehicle tractor dels quals autoritza a conduir el permís de la classe B i un remolc la massa màxima del qual autoritzada excedeixi de 750 kg, sempre que la massa màxima autoritzada del conjunt no excedeixi de 4250 kg, sense perjudici de les disposicions que les normes d’aprovació de tipus estableixin per a aquests vehicles.
Tricicles i quatricicles de motor.
Edat mínima: 18 anys complerts.
El permís de la classe B tindrà un període de vigència de deu anys mentre el seu titular no compleixi els seixanta-cinc anys i de cinc anys a partir d’aquesta edat.

  • AM Ciclomotors de dos o tres rodes i quadricicles lleugers, edat mínima 14 anys.
  • A1 Motocicletes amb cilindrada màxima 125cc, edat mínima 16 anys.
  • A2 Motocicletes fins a 400cc, edat mínima 18 anys.
  • A Tot tipus de motocicletes, edat mínima 20 anys i dos anys d’experiencia del A2.
  • B Vehicles amb una mma no superior a 3500kg (turismes, vehicles mixtes, furgonetes y camions), edat mínima 18 anys.
  • B+E Vehicles amb una mma no superior a 3500kg (turismes)+ un remolc o semiremolcs de més de 750kg, edat mínima 18 anys.
  • C1 Vehicles automòbils de més de 3500kg fins 7500kg, edat mínima 18 anys i tenir en vigor el permís b.
  • C Tot tipus de camions rígids amb mma superior a 3500kg, edat mínima 21 anys i tenir en vigor el permís b.
  • C+E Tot tipus de camions + remolcs o semiremolcs de més de 750kg, edat mínima 21 anys tenir en vigor el permís de la classe C.
  • D Tot tipus d’autocars /autobusos, edat mínima 24 anys i tenir en vigor el permís de la classe B. BTP Vehicles prioritaris (ambulàncies, policia, bombers, taxis), edat mínima 18 anys ( si es disposa d’antiguitat de 1 any del permís B no fa falta pràctiques).